Štatút - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Štatút

 
 
ŠTATÚT
         
Klubu chovateľov králikov Národných   plemien a rexov   
  
  
  
Klub   bol založený v roku 1992 v Michalovciach a združuje chovateľov králikov   národných plemien a rexov
  
Slovenský pastelový, Štrbský Gepardí králik,    Holičsky modrý,
  
Slovenský sivomodrý rex, Slovenský pastelový rex,   Zemplínsky
  
rex, Rexi strednej veľkosti - modrý, činčilový,   činčilový modrý, oranžový, čierny, havanovitý, madagaskarový, všetky uznaní strakáči,    Štrbský Gepardí Rex, Biely červenooký, Biely modrooký, všetky Malí rexy,   všetky Mini rexy, Zdrobnený
  
Slovenský pastelový, Zdrobnený Slovenský sivomodrý   rex,  Zdrobnený Slovenský Pastelový rex, všetky Zdrobnení farební rexi,   všetky zdrobnení rexi strakáči, Zdrobnený rex biely červenooký a modrooký.
  

Orgánmi klubu sú:
A. členská schôdza
B. výbor
C. kontrolná a revízna komisia
Všeobecné ustanovenia
Poslanie klubu
Členstvo
Výbor klubu
Finančné prostriedky a hospodárenie
Kontrolná a   revízna komisia
  
Zánik klubu
  
Typizačné   kódy Klubu Národných plemien a rexov
  
Podmienka pre zápis do plemennej knihy
Kritériá zakladateľa chovnej línie
Súťaže
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Klub je záujmové združenie občanov na základe dobrovoľného členstvá   chovateľov králikov s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných   plemien králikov, ďalej ich rozvíjať šľachtením. Je vyššou formou   chovateľskej činnosti a preto sú na jeho členov kladené vyššie nároky v chove   čistokrvných zvierat. Klub podlieha ústrednej králikárskej komisii SZCH. Mimo   tohto štatútu platia pre klub a jeho členov Stanovy SZCH, ktorými sa riadia.

Článok I
POSLANIE KLUBU
1. Vytvárať podmienky pre rozvoj chovateľskej činnosti v náväzností na   osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznatkov.
2. Zabezpečovať cieľavedomú, riadenú plemenitbu zvierat, zvyšovať úroveň   plemien združenných v klube, zvyšovať ich úžitkové vlastnosti a exteriér.
3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich tetovanie, usmerňovať   kontrolované chovy ,výskumné chovy, regeneračné chovy a viesť plemenné knihy.
  
4.   Každoročne zabezpečiť konanie Klubovej špeciálky.
5. Pri Klubovej špeciálke urobiť aj Výročnú člensku schôdzu klubu, na nej   odovzdávať klubové ceny.
6. Na výročnej schôdzi odmeniť vecnými cenami prvých troch najlepších   chovateľov klubu  - za predchádzajúci   rok.
  
Článok   2
ČLENSTVO
1. Členstvo v klube je dobrovoľné   a podmienené tým, že člen klubu musí byť členom základnej organizácie   Slovenského zväzu chovateľov. Individuálny člen musí chovať minimálne 3 roky   jedno z plemien zaradených v klube a toto vystavovať na celoštátnych   výstavách pred vstupom do klubu.
  
2. Členstvo v klube môže byť:
a) individuálne
b) kolektívne
c) čestné
a) Individuálne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky ,rozhodnutím   členskej schôdze klubu o prijatí za člena, zaplatením členského príspevku.
b) Kolektívnym členom klubu môže byť štátna inštitúcia, právnická osoba,   ktorých náplňou, prácou alebo činnosťou je chov králikov zaradených plemien.
c) Čestným členom je osoba s mimoriadnymi zásluhami o rozvoj klubu.
3. Zánik členstva
a) Oznámením o zrušení členstva v klube
b) Nezaplatením členského príspevku v termíne stanovenom členskou schôdzou
c) Vylúčením člena zo ZO SZCH
d) Vylúčením člena za previnenie sa proti štatútu alebo pri poškodení mena   klubu
e) Úmrtím člena
f) Ak člen klubu nezaregistruje tri roky po sebe ani jedného králika
g) Ak člen klubu tri roky po sebe nevystaví svoje králiky na Špeciálke klubu.
h) Ak sa tri roky po sebe nezúčastní bez ospravedlnenia na výročnej schôdzi   klubu
Členstvo v klube, alebo vykonávanie registrácie členovi klubu, môže   pozastaviť i výbor klubu, avšak len do rozhodnutia najbližšej členskej   schôdze

4. Práva a povinnosti členov
A. Člen klubu má tieto práva:
a) Zúčastňovať sa na schôdzach klubu
b) Hlasovať, voliť a byť volený do funkcií klubu
c) Podávať návrhy, sťažnosti a uplatňovať dopyty vo veciach chovateľstva
d) Požadovať plnenie uznesení z členských schôdzí
e) Zapisovať svoje odchovy do plemenných kníh
f) Registrovať svoj odchov pri klubovom alebo ústrednom registrátorovi
g) Požiadať o založenie K , R a V   chovu. Jeho založenie si žiada člen klubu cez poradcu chovu a ďalej postupuje   výboru klubu.
B. Člen klubu je povinný:
a) Dodržiavať a riadiť sa pokynmi výboru a uzneseniami členskej schôdze klubu
b) Platiť členské príspevky najneskôr do 31. 1. nového roka pre nasledujúci   rok
c) Zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať a vykonávať   funkcie, do ktorých bol zvolený
d) Chovať a rozmnožovať čistokrvné králiky príslušných plemien a registrovať   ich v klube podľa zásad klubu
e) Každoročne vystavovať minimálne jednu kolekciu aspoň na jednej z   významných výstav (Celoštátna výstava mláďat králikov, Národná výstava   zvierat, Klubová výstava)
Článok 3
VÝBOR KLUBU
1. Výbor klubu pracuje v päť člennom zložení a volí medzi sebou   nasledovných funkcionárov klubu: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník,   registrátor. Na výborovej schôdzi sa môže zúčastniť aj predseda KK  a poradcovia chovov.
2. Hmotnú zodpovednosť za klub preberajú predseda, podpredseda, tajomník   a     pokladník.
3. Schôdzu výboru zvoláva tajomník po konzultácii s predsedom alebo   podpredsedom podľa potreby, najmenej však 1 x ročne.
4. Koordinuje šlachtiteľskú prácu   poradcov chovu.
5. Neodkladné veci patriace do kompetencie výboru môže zariadiť predseda,   podpredseda a tajomník.
6. Neodkladné veci a zmeny v činnosti klubu patriace do pôsobnosti členskej   schôdzi môže riešiť výbor.
7. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi
8. Je zodpovedný za usporiadanie klubovej špeciálky
9. Je zodpovedný za výstavné podmienky, v ktorých určuje aké kolekcie sa   vystavujú na Klubovej špeciálke
Článok 4
FINANČNÉ PROSTRIEDKY A HOSPODÁRENIE
Klub je zabezpečený z finančných prostriedkov získaných
a) z členského
b) zo sponzorského
c) z centrálnej dotácie SZCH
  
d)   z usporiadania  Klubovej   špecialnej výstavy
Výšku členského príspevku schvaľuje   výročná členská schôdza. Hospodárenie klubu sa riadi Smernicami o hospodárení   vydanými SZCH.
Článok 5
KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA
1. Je volená členskou schôdzou a pracuje v trojčlennom zložení. Medzi sebou   si volí predsedu.
2. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
3. Na každej výročnej členskej shôdzy    predkladá predseda  správu všetkým   členom klubu.
4. Má všetky práva a povinnosti ako sú uvedené v Stanovách SZCH.

Článok   6
ZÁNIK KLUBU
Klub zaniká, keď sa na tom uznesie trojštvrtinová väčšina všetkých členov   klubu. Úkony vyplývajúce z majetkovoprávneho vysporiadania finančných a   materiálových prostriedkov vykoná päťčlenná komisia, ktorú na tento účel poverí   záverečná členská schôdza klubu.
TYPIZAČNÉ KÓDY
  
KLUBU   CHOVATEĽOV KRÁLIKOV NÁRODNÝCH PLEMIEN a REXOV
Typizáciou budú prechádzať králiky, ktoré získali na špeciálnej výstave klubu   pri posudzovaní minimálne:
a,samci – 95,0 b
b,samice – 95,0 b
  
c,iba   na požiadanie majiteľa- musí byť uvedené v prihláške
Typizačné kódy
Podmienky, za ktorých môže byť králik   zapísaný do plemennej knihy
SÚŤAŽ „MEMORIÁL PAVLA ŽÁKA“.
Táto klubová súťaž je pomenovaná po    dlhoročnom chovateľovi a šľachtiteľovi Holíčského modrého králika.Do   tejto súťaže je zapojený,každý člen klubu-chovateľ Hm,ktorý vystaví minimálne   po jednej 4 člennej kolekcii súrodencov (alebo 2+2 súrodencov)registrovaných   klubovou registráciou na minimálne dvoch výstavách,ktoré sú v kalendári   klubových súťaží.
Prví traja chovatelia, ktorí podľa   kritérií súťaže získajú najväčší počet bodov, sú  ocenený pohárom . Súťaž začína 1. januára a   končí 31. decembra každého kalendárneho roku ak sa KŠ nekoná v Novom roku.
  
  
SÚŤAŽ „MEMORIÁL IMRICHA VANEKA“.
Táto   klubová súťaž je súťaž v ktorej sa vyhodnocuje najlepší chovateľ Hm a Ss   rexov..Do tejto súťaže je zapojený,každý člen klubu-chovateľ Hm a Ss   rexov,ktorý vystaví minimálne po jednej 4 člennej kolekcii súrodencov (alebo   2+2 súrodencov) registrovaných klubovou registráciou na minimálne dvoch   výstavách,ktoré sú v kalendári klubových súťaží.
Prví traja chovatelia, ktorí podľa   kritérií súťaže získajú najväčší počet bodov, sú  ocenený pohárom . Súťaž začína 1. januára a   končí 31. decembra každého kalendárneho roku ak sa nekoná v Novom roku.
  
SÚŤAŽ „O najlepšieho chovaťeľa Ss rexov“.
  Do   tejto súťaže je zapojený,každý člen klubu-chovateľ Ss rexov,ktorý vystaví   minimálne po jednej 4 člennej kolekcii súrodencov
  (alebo   2+2 súrodencov) registrovaných klubovou registráciou na minimálne dvoch   výstavách,ktoré sú v kalendári klubových súťaží.
Prví traja chovatelia, ktorí podľa   kritérií súťaže získajú najväčší počet bodov, sú  ocenený pohárom . Súťaž začína 1. januára a   končí 31. decembra každého kalendárneho roku ak sa nekoná v Novom roku.
  
SÚŤAŽ „O Majstra Klubu“.
O   titul Majstra Klubu sa súťaží na Klubovej výstave v desiatich skupinách   plemien. Udeľuje sa na 4 člennú súrodeneckú kolekciu - / 4 súrodenci, alebo   2+2/. Minimálny počet bodov na kolekciu je 376,0 bodov.
  
1.  Holičský modrý- MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
2.Skupina   - Štrbský gepardí králik a Slovenský pastel. králik- M,Š,Š
  
3.Kastorex- MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
4.Slovenský sivomodrý   rex-   MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
5.Skupina Slovenských pastelových a Zemplínskych   rexov- M,Š,Š
  
6.Skupina farebných rexov strednej veľkosti (oranžový, činčilový, modrý, biely, ... ) - M,Š,Š
  
7.Skupina malých a Mini rexov- MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
8.Skupina zdrobnených rexov- MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
9.ZSs rex+ZSpa +ZSpa-   MAJSTER,ŠAMPION,ŠAMPIONKA
  
10. Skupina stredných rexov s kresbou- M,Š,Š
  
  
SÚŤAŽ „O GRAND - Majstra Klubu“.
  
Titul   Grand -Majstra klubu získavá chovateľ , ktorého dve kolekcie vystavené na   klubovej výstave získajú najvyšší súčet bodov.Pričom to musia byť súrodenecké
  
(resp.2+2   súrodenci) kolekcia a minimálne jedná musí byť národného plemena.Pri rovnosti   bodov má prednosť kolekcia s vyšším podielom národných plemien.Ak nastane   zhoda aj v tomto prípade získava prednosť chovateľ u ktorého ma vyšší zisk   kolekcia národného plemena.
  
  
SÚŤAŽ „O GRAND – Šampióna/Šampiónku Klubu“.
  
Titul   Grand-Šampión/Šampiónka klubu získáva najlepší samec a samica klubovej   výstavy.Pri rovnosti bodov  dvoch alebo   viacerých jedincov rozhoduje vyšší počet získaných bov v 4.pozícii   (srsť),ďalej 5.pozícii (farba),6. Pozicíi (plemenné znaky) a 2.pozícia (tvar)
  
  
SÚŤAŽ „O Šampióna/Šampiónku Klubu“.
  
O tento   titul súťažia najlepší samci a samice na klubovej výstave v danom   plemene,ktorí pochadzajú z chovu vystavovateľa a sú registrovaný klubovou   registráciou.Titul získavá najlepší samec a samica v danom plemene ak získa   minimálne 95,0 bodov.Pri rovnosti bodov    dvoch alebo viacerých jedincov rozhoduje vyšší počet získaných bodov v   4.pozícii (srsť),ďalej 5.pozícii (farba),6. Pozicíi (plemenné znaky) a   2.pozícia (tvar)
  
SÚŤAŽ „O najlepšieho chovateľa klubu“.
  
V   súťaží o najlepšieho chovaťela klubu za daný rok začína od 1. januára a končí
  
31. decembra ak sa nekoná v novom roku,sa   spočítajú pridelené body za jednotlivé úspechy,registráciu a aktivitu podľa   tabuľky.
  
                
Majster     klubu-10     bodov
                      
Grand-Majster     klubu-30     bodov
                      
Šampion-ka     klubu-10     bodov
                      
Grand     Šampion klubu-20     bodov
                      1.miesto,2.miesto,3.miesto
                             5,          3,        1     bodov
                      
Súťaže     (Memorial Imricha Vaneka, Memorial Pavla Žáka,Ss     rex,)
    1.miesto,2.miesto,3.miesto
              10     bodov  5     bodov  3     body
                      
Vystavená kolekcia na KV,CVMK,CVZ,EV-4     body
    
Čestná     cena na CVMK, CVZ,EV,KŠV-5     bodov
                      
Šampion-ka na  CVMK, CVZ,EV-10     bodov

Majster na CVMK, CVZ , EV-20     bodov
                      
Za účast na CVMK,CVZ, EV-1     bod

Registrácia – za každéh reg. králika-0,1     boda
              
       
 
 
SÚŤAŽ „ O najlepšiu rexovitú srsť - Pohár Deuka“
 
 
Králik s najlepšou srsťou sa vyberá samostatne z nominovaných králikov. Každý posudzovateľ má práva nominovať troch králikov a trojčlenná komisia vyberie králika s najkvalitnejšou srsťou.
 
 
ČESTNÁ CENA KLUBU
 
Pri počte 35 králikov v danom plemene bude udelená Čestná cena klubu
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky