Zápisnica VČS 1/2014 - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zápisnica VČS 1/2014

Klubové info > Zápisnice VČS
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov
Zápisnica č. 1/2014
Výročná členská schôdza – Geča
14.12.2014 10:00 hod

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny-priloha zapisnice
Zapisovateľ:Mvdr.Supuka Peter

Program :
1. Otvorenie – Predseda Ing. Miloš Supuka
2.Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3.Prijatie nových členov
4. Kontrola uznesení
5. Správa o činnosti klubu za rok 2014
6. Správa o hospodárení klubu za rok 2014
7. Správa revíznej komisie za rok 2014
8. Správa o registrácií králikov za r. 2014
9. Vyhodnotenie klubovej súťaže za r. 2014
10.Rôzne
11.Klubová špecialná výstava 2015
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

1/ OTVORENIE
Schôdzu otvoril Ing Supuka Miloš, ktorý zároveň predniesol návrh programu o ktorom dal hlasovať. Program bol jednohlásne schválený.
Predseda navrhol za overovateľov zapisnice :p.Beták Peter,p.Musák Martin .Dal hlasovať o návrhu za overovateľov
Za:25 Proti.0 Zdržal sa:0
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne schválený p.Beták Peter,p.Musák Martin

2/ VOĽBA NÁVRHOVEJ A MÁNDATNEJ KOMISIE
Na základe návrhov z pléna bola schválená Návrhová a mandátová komisia v zložení:
PREDSEDA:p. Forberger,
ČLENOVIA: p. Kasala a p. Tomko
Predseda komisie po kontrole prezenčnej listiny a účasti na schôdzi konštatoval, že väčšina členov je prítomná a tak Výročná členská schôdza je uznášania schopná

3/ PRIJATIE NOVÝCH ČLENOV
V tomto bode tajomník klubu konštatoval, že eviduje prihlášky jednotlivých členov SZCH, ktorí sa chcú stať členmi Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
Boli prijaté nové príhlašky za členov klubu pre rok 2015,
Za člena klubu :p.Novák Matúš
Za čakateľov klubu:p.Pavel Blaško-Štrba
p.Szelle Ján-Mala Mača
p.Zoltán Balogh-Jur nad Hronom
p.Gabriel Thúróczy-Nyiregyháza
p.Marek Lacko – Valaliky
p.László Szigety-Budapest
p.Martin Lacko-Valaliky
Pred hlasovaním sa mali členovia klubu možnosť vyjadriť k navrhovaným členom. Keďže neboli žiadne námietky hlasovalo sa spoločne za prijatie uvedených členov. Výročná členská schôdza ich jednohlásne schválila za členov a čakateľov na členstvo v klube.

4/ KONTROLA UZNESENÍ
Kontrolu uznesení z VČS konanej 2013 v Ružomberku vykonal tajomník klubu.
Uznesenia 1/2013 – a,premenovať súťaž o najlepšiho chovateľa Hm na
memorial Pavla Žáka-splnené
b,usporiadať samostatnú klubovú špecialnu vystavu národných
plemien a rexov 14-15.12.2014 vGeči-splnené
c,vystavný výbor na KŠ v Geeči 2014
propagácia-Ing.Ircha Peter
krmenie,predaja preberanie zvierat-Benko Daniel
typizácia -Beták,Hučko,Kasala
občerstvenie-Pósa,Musák
katalóg-Adamec,Mvdr.Supuka Peter
-splnené
d,uskutočnenie KŠV Hm 9/2014 Velká Ida-splnené
e,prijatie nových členov a čakatelov-splnené
f,ukončenie členstva v klube členom, ktorí nezaplatili členské do 30.4.
g ,zástupca klubu na Aktíve chovateľov králikov 2014 – p. Martin
Kasala, náhradník p. Tomáš Takáč -splnené
h, návrh Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov do
volieb, ktoré sa budú konať počas aktívu chovateľov králikov:
na predsedu zboru posudzovateľov: Ing. Supuka Miloš a p. Adamec Štefan,
na členov ÚOKK: Západ – p. Sládek, p. Tomášov
Stred – ing. Supuka Miloš
Východ – MVDr. Supuka Peter, p. Petrík Ján
Za člena revíznej komisie SZCH – p. Petrík Ján
-splnené
ch/ zmena klubových súťaží:
Majster klubu - Ca, Ss rex, Hm, Stredné rexi – plnofarebné, Stredné rexi
– aguti, Strakaté rexi, Malé rexi, Zdrobnené rexi
Šampión a Šampiónka klubu - Ca, Ss rex, Hm, Stredné rexi –
plnofarebné, Stredné rexi – aguti, Strakaté rexi, Malé rexi, Zdrobnené rexi
-splnené
Uznesenie č. 2/2013 – poslať žiadosť o delegovanie posudzovateľov, počet podľa prihlásených králikov – MVDr. Peter Supuka - splnené
Uznesenie č. 3/2013 – zistiť záujem o nocľah a pre členov klubu v blízkosti výstaviská a rezervovať ho - splnené
Uznesenie č. 4/2013 – zaistiť tlač katalógu s ocenením - splnené
Uznesenie č. 5/2013 – zabezpečiť občerstvenie pre posudzovateľov a členov klubu na sobotu a nedeľu - splnené
Uznesenie č. 6/2013 – zorganizovať výročnú schôdzu členov klubu pri ŠKV v Geči, pozvať členov klubu a pripraviť všetky záležitosti – poháre, občerstvenie - splnené
Uznesenie č. 7/2012 – vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy – Z : výbor klubu a poradcovia chovu – nesplnené, trvá naďalej

5.Správa o činnosti klubu za rok 2014
Správu o činnosti klubu za rok 2014 predniesol predsedajúci Ing Supuka. Členovia klubu sa zúčastnili všetkých vrcholových výstav konaných v roku 2014 aj keď účasť členov bola až na KŠV pomerne nízka. Národné plemená boli propagované na CVMK, CV a KŠV. Výsledky súťaží budú uvedené na internetovej stranke www.rexklub.sk

6. Správa o hospodárení klubu za rok 2014
Správu ohospodárení klubu predniesol p. Gabriel Pósa pokladník klubu .Informoval o prijmoch a výdavkoch klubu a o stave pokladnice klubu.Celá finančná sprava o hospodarení klubu je v prilohe zapisnice č.1/2014. Členské poplatky je potrebné uhrádzať p. Pósovi.

7.Správa revíznej komisie za rok 2014
Revíznu správu o činnosti klubu za rok 2014 predniesol predseda kontrolnej komisie Ján Petrík, ktorý vo svojej správe poukázal na mierne nedostatky v registrácii a plnení niektorých uznesení. Taktiež poukázal na nesplnené uznesenia ohľadom hodnotenia plemien určenými poradcami chovu a typizačných kódov na typizáciu králikov na klubovej špeciálke.

8.Správa o registrácií králikov za r. 2014
Správu o registrácií predniesol klubový registrátor p. Adamec Štefan. Správa registrátora bude uvedená v prilohe zapisnice 1/2014 a na internetovej stranke klubu www.rexklub.sk

9. Vyhodnotenie klubovej súťaže za r. 2014
Vyhodnotenie klubovej súťaže vykonal tajomník klubu MVDr. Supuka Peter. Ceny víťazom v jednotlivých súťažných kategóriach za klub odovzdal predseda klubu Ing. Supuka Miloš. Kompletné výsledky súťaží budú uverejnené na internetovej stranke klubu ww.rexklub.sk

Majstri klubu na rok 2014
Hm Supukovci -383,5 b
Ca Pósa Gabriel -383,0 b
Ss rex Supukovci -383,0 b

Rex skupina aguti Kasala Martin-381,5 b – Rex činčilový

Rex skupina plnofarebných Lacko Ján-381.0 b -Rex čierny

Skupina malých rexov Petrík Ján—375,5 b – Rex kuní

Skupina zdrobnených rexov Adamec Štefan-380,5 b – Zdrobnený Slov. sivomodrý rex

Grand Majster klubu
Supukovci Hm 383,5 b+Spa rex 381,5 b 765,0 b
Pósa Gabriel Hm 377,0 b+ Ca 383,0 b 760,5 b
Lacko Ján Ss rex 377,0 b+Rex č. 381,0 b 758,0 b

Najlepší chovateľ Ss rexov
Tomášov Miroslav 381,5 b
Memoriál Pavla Žáka
Novák Matúš - 764,0 b
Memoriál Imricha Vaneka
Supukovci- 763,0 b

Šampioni klubu na rok 2014
Kastorex
1.0kl.č 68 Britaňák Michal
0.1 kl.č.61 Pósa Gabriel

Slovenský sivomodrý rex
1.0 kl.č.119 Kavulič Cyril
0.1 kl.č.106 Supukovci

Holíčský modrý
1.0 kl.č.37 Supukovci
0.1 kl.č.13 Novák Matúš

Skupina rexov-aguti
1.0 kl.č.142 Supukovci-Slovenský pastelový rex
0.1 kl.č.177 Kasala Martin-Rex činčilový

Skupina rexov-plnofarebných
1.0 kl.č.171 Lacko Ján-Rex čierny
0.1 kl.č.167 Lacko Ján-Rex čierny

Skupina Mini rexov
1.0 kl.č243 Szigeti Lászlo

Skupina Malých rexov
1.0 kl.č. 222 Petrík Ján-Rex kuní

Grand – Šampióni
1.0 Holíčský modrý – 96,5 b Supukovci
0.1 Kastorex 96,5 b Pósa Gabriel

10. Rôzne
Návrch zmeny pravidiel súťaže
Tým ,že sa zmenili niektoré pravidlá súťaže o Šampiona/ku klubu z udeľovania titulu na každe plemeno a farbu na udeľovanie na skupinu farieb a plemien,niektorým členom klubu sa zdá,že niektoré farby sú v nevýhode.Aby bola zachovaná pestrosť farieb na výstave bolo prijaté doplnenie súťaže o:
a, ak v skupine niektorá farba 12 (24) prihlasených kusov bude na túto farbu udelený samostatný titul Šampion/ka
b,ak farba nedosiahne počet 12 kusov prihlasených bude pričlenená k inej skupine farieb

11.Klubová špecialná výstava 2015

Boli prednesené 3 návrhy terminu Klubovej špecialnej výstavy 2015
1, Termín :11-12-2015 v Geči
2,Termín: 4-6.12.2015 v Nitre
3,Termín:9-10.1.2016 v Geči

Predseda klubu dal hlasovať o jednotlivých termínov konania KŠ 2015
1.Termín.11-12-2015 v Geči
Za:0 Proti:20 Zdržalo sa :5
2.Termín:4-6.12.2015 v Nitre
Za:0 Proti: 25 Zdržalo sa :0
3.Termín. 9-10-1-2016 v Geči
Za: 25 Proti:0 Zdržalo sa : 0
Po hlasovaní predseda klubu Ing.Supuka Miloš oznamil členom klubu ,že KŠ vystava v roku 2015 sa uskutoční dňa 9.-10.1.2016 v Geči.

12.Diskusia
Diskusia bola prevážne zameraná na výstavnú činnosť a uskutočnenie klubovej špeciálky .
p. Benko – zaznieva kritika propagácie výstav a nedostatkov vo vyhodnocovaní klubových súťaží, je potrebné oživiť typizáciu
MVDr. Supuka – je potrebné osloviť nových chovateľov rexov, aby sa stali členmi Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
p. Adamec - zostať pri klubových posudzovateľov aj pre ďalšie KŠV . Určiť dátum na ukončenie členstva pre členov, ktorí nebudú mať uhradené členské poplatky do 30.4. v danom roku. Určiť vek na registráciu – do 3 mesiacov, v prípade vážnych osobných problémov do 4 mesiacov veku.

13.Návrh na uznesenie
Výročná členská schôdza :
BERIE NA VEDOMIE: - kontrolu znesení vykonanú tajomníkom klubu
Uznesenie č.1/2014
a/- usporiadať samostatnú klubovú výstavu rexov a národných plemien v Geči.
b/- výstavný výbor na KŠV v Geči: -propagácia – Kasala Martin
predaj -Kasala Martin,Britaňák Michal
preberanie a výdaj zvierat – p.Benko
krmenie zvierat-Kavulič Cyril,Lacko J.,Lacko M,
typizácia – p. Beták, p. Hučko.,Ing.Supuka Miloš
občerstvenie – p. Pósa, p. Musák
katalóg – p. Kasala,p.Britaňák Michal
tlač katalógu-p.Mvdr.Supuka Peter
Uznesenie č.2/2014
-zabezpečiť ubytovanie členov klubu zučastnených KŠ v Geči 2015
Z: Pósa Gabriel T:30.11.2014
Uznesenie č.3/2014
-zabezpečiť stravovanie pre členov klubu a posudzovateľov zučastnených na KŠ v Geči
Z: Pósa Gabriel T:10-11.12.2014
Uznesenie č.4/2014
-Zaistiť miestnosť na Výročnu člensku schôdzu pri ŠKV v Geči
Z: Pósa Gabriel T:30.11.2014
Uznesenie č.5/2014
-Zabezpečit ocenenia ,poháre a vyhodnotenie Klubových súťaži za rok 2015
Z.Mvdr.Supuka Peter T:10.12.2014
UKLADÁ :
a/ usporiadať min. 1x schôdzu výboru a 1x členskú schôdzu v roku 2015
Z: predsedaT: priebežne, VČS do 31.12.2015
b/ vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy
Z: výbor klubu a poradcovia chovovT: 1.12.2015
c/ spracovávať hodnotenia jednotlivých plemien z CV, CVMK a ŠK
Z: poradcovia chovov T.: 31.12.2013
d/ odstrániť zistené nedostatky kontrolnou komisiou
Z: predsedaT: ihneď

14. Záver
Predsedajúci v závere poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa úspechov v chove ako aj v súkromnom živote.

MVDr. Supuka Peter Phd Ing.Supuka Miloš
tajomník klubu predseda klubu

Dňa: 14.12.2014 Miesto konania: GEČA Pečiatka klubu:
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky